Ubytovací řád

1.Resort poskytuje své služby dle zařazení odpovídající úrovni hotelu.

2. Ubytování hostů v resortu Sněžné Amanita**** je v souladu s §2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Resort Sněžné Amanita**** poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu a ubytovaný (dále jen „host“) se zavazuje zaplatit za ubytování a služby s tímto spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem.

3. Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele.

4. Rezervace ubytování v resortu Sněžné Amanita **** může být provedena online na webových stránkách resortu Sněžné Amanita **** nebo telefonicky. Následně host obdrží od ubytovatele emailem zaslané potvrzení rezervace. Od okamžiku odeslání potvrzení rezervace se rezervace stává potvrzenou.

5. Resort je oprávněn ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje. Host je povinen při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, cizinec cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR, dále podepsat registrační formulář. Registrace na recepci resortu se vztahuje i na nezletilé dítě.

6. Řádným přihlášením vzniká hostovi právo na přechodné ubytování po sjednanou dobu.

7. Host po řádném přihlášení obdrží od ubytovatele čipovou kartu od apartmá. V případě ztráty karty je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, resort nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou karty. Za ztrátu či zničení čipové hotelové karty je hostovi účtován poplatek ve výši 200 Kč.

8. Na základě potvrzené rezervace je resort povinen hosta ubytovat od 14.00 do 20.00 h v den příjezdu a do 10.00 h v den odjezdu dle potvrzené rezervace. Brzké ubytování před 14.00 h nebo pozdní ubytování po 20.00 h je nutné dohodnout předem a vyčkat na odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby. Pokud se host nedostaví a pokud nebylo dohodnuto jinak, má resort právo ubytování hosta odmítnout a účtovat si za sjednané ubytování plnou cenu dle potvrzené rezervace.

9. Na veškeré sjednané stravování je host povinen dostavit se v níže uvedených časech. Pokud si host přeje dostavit se na sjednané stravování v jiný čas, je nutné dohodnout se předem a vyčkat na odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby. Pokud se host nedostaví v níže uvedených časech a pokud nebylo dohodnuto jinak, má resort právo tohoto hosta již neobsloužit. Snídaně v resortu probíhají od 8.00 h do 10.00h.

10. Zrušení potvrzené rezervace je možné emailem nebo telefonicky. Poplatek za zrušení rezervace se účtuje dle výše uvedených storno podmínek.

11. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) je resort oprávněn ubytování hosta odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty.

12. Ubytování v resortu je povoleno pouze osobám, které nejsou nakaženy infekčními nemocemi a není na nich vidět požití alkoholu a drog.

13. Resort si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené rezervace.

14. Požádá-li host o prodloužení ubytování oproti sjednané době a resort má volné kapacity, může být ubytovací doba prodloužena. Resort však v takovém případě může nabídnout hostovi jiné apartmá než to, ve kterém byl původně ubytován.

15. Za ubytování a ostatní rezervované služby je host povinen uhradit platbu v souladu s platným ceníkem resortu při odhlášení na recepci na základě předloženého účtu, resp. faktury.

16. Ubytování končí datem sjednaným s hostem, a to dnem, ke kterému se host odhlásí. K řádnému odhlášení je třeba, aby host do 10.00 h vyklidil apartmá, odevzdal čipovou kartu na recepci a uhradil účet. Pokud tak neučiní a pokud nebylo dohodnuto jinak, je resort oprávněn účtovat mu poplatek za pozdní odjezd, případně pobyt za další noc.

17. Host je povinen se ihned po příchodu do vyhrazených ubytovacích prostor přesvědčit o úplnosti vybavení a jeho stavu dle seznamu vybavení uvedeného v hotelové knize, která je k dispozici v apartmá. Případné chybějící či poškozené vybavení bezodkladně ohlásit na recepci. V případě jakékoliv škody na vybavení zjištěné během ubytování je host rovněž povinen ohlásit ji na recepci resortu.

18. Host je oprávněn užívat zařízení apartmá pouze k účelům, ke kterým je určeno.

19. Host nesmí bez souhlasu vedení resortu provádět v prostorách vyhrazených k užívání žádné podstatné změny, tzn., nesmí přemísťovat zařízení a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

20. V apartmá není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů určených k osobní hygieně (holicí strojek, masážní strojek, vysoušeč vlasů atd.) a spotřebičů s malým příkonem sloužícím osobní potřebě (notebooky, nabíječky k fotoaparátům, mobilním telefonům atd.).

21. Host nese odpovědnost za škodu způsobenou na vybavení resortu, pokud neprokáže, že ji nezavinil, a je povinen tuto škodu neprodleně uhradit. Tento nárok resortu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta. Tato škoda bude uhrazena zasláním faktury nebo stažením z kreditní karty.

22. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici společenské prostory resortu. V ubytovací části může host přijímat návštěvy pouze od 8.00 do 20.00 h se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do apartmá přístup pouze ubytovaní hosté a zaměstnanci resortu.

23. Do všech vnitřních prostor resortu není povolen vstup s domácími mazlíčky.

24. Host nesmí do prostor resortu vnášet nebezpečné předměty a látky (ostré předměty, zbraně, výbušniny, hořlaviny, žíraviny, jedy apod.), omamné či psychotropní látky, dále předměty či látky silně zapáchající.

25. Ve všech vnitřních prostorách resortu a také na balkónech apartmá je kouření zakázáno. Při porušení zákazu bude hostovi účtována částka 5000,-Kč.

26. Host je povinen dodržovat od 22.00 do 6.00 h noční klid a nesmí omezovat ostatní ubytované hosty. Se souhlasem provozovatele mohou být v prostorách resortu organizovány společenské akce i po 22. hodině, a to v prostorách k tomu určených.

27. Do areálu resortu je povoleno vcházet a vjíždět pouze po přístupových komunikacích. Parkování pro hosty resortu je zajištěno bez poplatku na parkovišti, které je monitorované kamerovým systémem. Resort neodpovídá za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle. Resort si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku resortu vozidlem hosta.

28. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechat ubytované děti do deseti let na apartmá a ostatních prostorách resortu bez dozoru dospělých osob. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.

29. V případě onemocnění či poranění hosta zajistí resort lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je hotel zodpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta.

30. Host je povinen při každém odchodu z apartmá uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, zavřít okna a dveře na balkon.

31. Během pobytu v areálu resortu je každý host povinen chovat se tak, aby nezpůsobil vznik požáru. Chování hostů v případě požáru je upraveno v požárních a bezpečnostních předpisech, které jsou uveřejněny v hotelové knize, která je umístěna na každém apartmá

32. Požár v prostorách resortu je vyhlašován automaticky, opticko-dýmovými hlásiči, které jsou instalovány ve všech apartmá a veřejných prostorách hotelu. U hlavního vchodu je umístěn dotykový hlásič, který slouží pro manuální vyhlášení požáru. V případě požáru jsou hosté povinni nahlásit požární poplach.

33. Resort odpovídá hostům za škodu na věcech vnesených nebo odložených v souvislosti s ubytováním podle ustanovení občanského zákoníku. Vnesené věci jsou věci přinesené do prostor, které byly určeny k ubytování nebo k uložení věcí, a také věci, které byly za tímto účelem odevzdány odpovědnému pracovníkovi resortu. Resort neručí za škody, které vzniknou ubytovanému jeho nedbalostí, např. ztrátou čipové karty apod. Právo na náhradu škody musí být uplatněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.

34. V každém apartmá resortu se nachází trezor a host je povinen ho využít k uložení svých cenných věcí nebo může využít možnosti trezoru na recepci. Hotel přebírá zodpovědnost za peníze a cennosti pouze v případě, kdy byly uloženy pracovníkem resortu v trezoru na recepci.

35. Vstup do obsazeného apartmá je povolen pokojské, pracovníkům recepce, vedení hotelu a údržbáři při nahlášení technické poruchy v apartmá.

36. Ve veřejných prostorách resortu žádáme hosty, aby dodržovali zásady slušného chování. V případě nedodržení si resort vyhrazuje právo hosta neobsloužit.

37. Zapomenuté věci hostů v resortu jsou evidovány a uskladněny po dobu jednoho měsíce. Zapomenuté věci zašleme hostovi jen v případě požádání a na náklady hosta.

38. Host je povinen po celou dobu ubytování dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. Pokud host i přes výstrahu hrubě porušuje ubytovací řád a dobré mravy, je resort oprávněn odstoupit od poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté doby. Resort má právo na plnou úhradu ceny ubytování. Host musí následně bezodkladně opustit resort. 

39. Osobní údaje hostů jsou zpracovány na základě vnitřní směrnice společnosti ZM – TECH s.r.o. o zpracování a ochraně osobních údajů.
Tato směrnice je dostupná na webových stránkách resortu Sněžné: www.resort-snezne.cz

40. Tento ubytovací řád je k dispozici hostům v hotelové knize na apartmá a na recepci a nabývá platnosti dne 1. 1. 2018.

 

Bc. Jakub Žáček

provozní manažer resortu Sněžné Amanita**** 

logo-resort-snezne-amanita